Icons

Jan Kuroń

[row][column md=”1″][icon icon=”bicycle” color=”#F96E5B” size=”50px”][/column][column md=”1″][icon icon=”anchor” color=”#F96E5B” size=”50px”][/column][column md=”1″][icon icon=”car” color=”#F96E5B” size=”50px”][/column][column md=”1″][icon icon=”binoculars” color=”#F96E5B” size=”50px”][/column][column md=”1″][icon icon=”child” color=”#F96E5B” size=”50px”][/column][column md=”1″][icon icon=”cogs” color=”#F96E5B” size=”50px”][/column][column md=”1″][icon icon=”eject” color=”#F96E5B” size=”50px”][/column][column md=”1″][icon icon=”signal” color=”#F96E5B” size=”50px”][/column][column md=”1″][icon icon=”youtube” color=”#F96E5B” size=”50px”][/column][column md=”1″][icon icon=”paw” color=”#F96E5B” size=”50px”][/column][column md=”1″][icon icon=”header” color=”#F96E5B” size=”50px”][/column][column md=”1″][icon icon=”headphones” color=”#F96E5B” size=”50px”][/column][/row]

 

[row][column md=”1″][icon icon=”bicycle” color=”#81CFE0″ size=”20px”][/column][column md=”1″][icon icon=”anchor” color=”#81CFE0″ size=”20px”][/column][column md=”1″][icon icon=”car” color=”#81CFE0″ size=”20px”][/column][column md=”1″][icon icon=”binoculars” color=”#81CFE0″ size=”20px”][/column][column md=”1″][icon icon=”child” color=”#81CFE0″ size=”20px”][/column][column md=”1″][icon icon=”cogs” color=”#81CFE0″ size=”20px”][/column][column md=”1″][icon icon=”eject” color=”#81CFE0″ size=”20px”][/column][column md=”1″][icon icon=”signal” color=”#81CFE0″ size=”20px”][/column][column md=”1″][icon icon=”youtube” color=”#81CFE0″ size=”20px”][/column][column md=”1″][icon icon=”paw” color=”#81CFE0″ size=”20px”][/column][column md=”1″][icon icon=”header” color=”#81CFE0″ size=”20px”][/column][column md=”1″][icon icon=”headphones” color=”#81CFE0″ size=”20px”][/column][/row]

 

[row][column md=”1″][icon icon=”bicycle” color=”#F4B350″ size=”30px”][/column][column md=”1″][icon icon=”anchor” color=”#F4B350″ size=”30px”][/column][column md=”1″][icon icon=”car” color=”#F4B350″ size=”30px”][/column][column md=”1″][icon icon=”binoculars” color=”#F4B350″ size=”30px”][/column][column md=”1″][icon icon=”child” color=”#F4B350″ size=”30px”][/column][column md=”1″][icon icon=”cogs” color=”#F4B350″ size=”30px”][/column][column md=”1″][icon icon=”eject” color=”#F4B350″ size=”30px”][/column][column md=”1″][icon icon=”signal” color=”#F4B350″ size=”30px”][/column][column md=”1″][icon icon=”youtube” color=”#F4B350″ size=”30px”][/column][column md=”1″][icon icon=”paw” color=”#F4B350″ size=”30px”][/column][column md=”1″][icon icon=”header” color=”#F4B350″ size=”30px”][/column][column md=”1″][icon icon=”headphones” color=”#F4B350″ size=”30px”][/column][/row]